Học & Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA Security +

Nguyễn Trần Tường Vinh

(0)
8.000.000đ
3.900.000đ

Nhập Môn Hacking Trong 24 Giờ

Thầy Giáo Trong Rừng

(0)
1.000.000đ
490.000đ

Đào Tạo Cán Bộ Chuyên Trách Về An Toàn Thông Tin

Nguyễn Trần Tường Vinh

(1)
3.000.000đ
750.000đ

Nhập Môn Hacking Dành Cho Chuyên Viên CNTT Khối Ngân Hàng

Đông Dương Giáo Chủ

(0)
2.500.000đ
1.250.000đ

Digital Forensic Với Kali Linux & DEFT

Nguyễn Trần Tường Vinh

(0)
2.900.000đ
1.500.000đ

OWASP TOP 10 Web HACKING

Nguyễn Trần Tường Vinh

(0)
5.000.000đ
2.500.000đ

EC-Council CHFI v10 - ATC Official Online Training

Nguyễn Trần Tường Vinh

(0)
5.000.000đ
2.500.000đ

Hacking Với Kali Linux

Nguyễn Trần Tường Vinh

(0)
3.500.000đ
1.750.000đ

Pentest Với Metasploit Framework

Nguyễn Trần Tường Vinh

(5)
2.500.000đ
1.250.000đ

Pre-CEHv12 & Ôn Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CEH v12 (Có DumpVIP)

Nguyễn Trần Tường Vinh

(2)
5.000.000đ
2.490.000đ