CHFI + p1 (bài học bổ sung cho các học viên CHFI v10 năm 2023)

Bài trình bày mở rộng, bổ sung các kiến thức và kỹ năng của CHFI v10.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: