Nâng cao nhận thức an toàn thông tin. Trang bị ky năng an ninh mang và bảo mật cho hệ thống mạng doanh nghiệp !

Đôi với các chuyên gia IT làm trong lĩnh vực An Toàn Thông Tin & An Ninh Mạng tại cơ quan, tổ chức nên học và thi các chương trình : Comptia Security + Comptia Pentest + , Comptia CYSA + và Comptia CASP + / Để rèn luyện kỹ năng cần rèn luyện thực hành trê CertMaster Lab của Comptia


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: