Phụ trách kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30-01-2017 Địa điểm làm việc: Hà Nội

Phụ trách công việc : Tham mưu kỹ thuật; Nghiên cứu , phát triển ứng dụng công nghệ.