SnoopyPro – USB Sniffer Tool Trên Windows

SnoopyPro là một công cụ Windows USB sniffer nhẹ, độc lập (không cần cài đặt), nó sẽ ghi lại tất cả các trao đổi dữ liệu giữa USB Device và trình điều khiển  dưới môi trường Windows. Công cụ này   hoạt động trên Windows XP,  các phiên bản mới hơn cần phải thử nghiệm thực […]