Thiết lập Firewall cho Pentest Lab với pfsense trên VMware

Pentest Lab là hệ thống lab dành cho việc hacking. Thay vì hack trực tiếp vào một mục tiêu online không có thẩm quyền và vi phạm pháp luật ATTT thì ta nên dựng lab để hack. Còn Firewall hay Tường Lửa là một hệ thống máy tính hoặc mạng được thiết kế để ngăn […]