AutoSploit – Automated Mass Exploiter

Như tên gọi của mình, AutoSploit  có khả năng tự động khai thác các máy chủ từ xa với những mục tiêu được thu thập tự động bằng cách sử dụng API Shodan.io. Chương trình này cho phép người dùng nhập các truy vấn tìm kiếm cụ thể dựa trên nền tảng của húng như […]