SnoopyPro – USB Sniffer Tool Trên Windows

SnoopyPro là một công cụ Windows USB sniffer nhẹ, độc lập (không cần cài đặt), nó sẽ ghi lại tất cả các trao đổi dữ liệu giữa USB Device và trình điều khiển  dưới môi trường Windows. Công cụ này   hoạt động trên Windows XP,  các phiên bản mới hơn cần phải thử nghiệm thực tế.

SnoopyPro - Windows USB Sniffer Tool

SnoopyPro USB Sniffer Hacking Tool

SnoopyPro cho phép bạn đánh chặn, hiển thị, ghi lại và phân tích giao thức USB và tất cả dữ liệu được truyền giữa bất kỳ thiết bị USB nào   kết nối với PC và các ứng dụng của bạn. Nó có thể được sử dụng  trong phát triển ứng dụng, trình điều khiển thiết bị USB hoặc phát triển phần cứng và cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho việc mã hóa, thử nghiệm và tối ưu hóa một cách hiệu quả.

Bạn có thể tải USBSnoop Windows USB Sniffer ở đây và kiểm thử trên các hệ điều hành Windows 7/8/10:

SnoopyPro-0.22.zip