Parat – Python Based Remote Administration Tool (RAT)

Parat là một công cụ quản lý từ xa đơn giản (RAT) được viết bằng python.

Demo :

Nhật k1i thay đổi:

  • Tương thích với cả hai phiên bản python 2 và 3

Bạn có muốn thử không?
Hãy sao chép dòng lệnh sau và dán vào terminal của mình:

git clone https://github.com/micle-fm/Parat && cd Parat && python main.py

Lưu ý : trên một số hệ thống có thể phải cài thêm #python -m easy_install pypiwin32 .

Đặc điểm

  • Fully UnDetectable(FUD)
  • Tương thích với Telegram messenger
  • Bypass windows User Account Control(UAC)
  • Memory executation
  • Không có yêu cầu thiết lập nào

Telegram
Bạn có thể liên lạc parat bằng cách sử dụng Telegram messenger  với các bước thực hiện như sau :

  1. Mở tập tin telegram.service bằng chương trình editor
  2. Insert  bot token của bạn tại dòng  15, đặt vào tham số YOUR_BOT_TOKEN
  3. Run telegram.service bằng cách nhập vào: python telegram.service
  4. Bây giờ các bạn có thể sử dụng con bot của mình để kiểm soát parat 🙂
Thực hành trên Security365 vLab