Phân tích an ninh mạng và kiểm tra sự xâm nhập (ECSA/LPT)

Kiểm tra sự xâm nhập và Hack nâng cao
Ngày khai giảng: 12-20-2016 Địa điểm: Hà Nội

ECSA/LPT là lớp học cung cấp môi trường thực hành thực dựa trên kinh nghiệm thực tế. Lớp học chỉ tập trung sâu vào Kiểm tra sự xâm nhập và Hack nâng cao.Bao gồm việc kiểm tra ở tất cả cơ sở hạ tầng, các hệ điều hành và các môi trường ứng dụng hiện đại.

Chi tiết khóa học:

Thời lượng khóa học: 5 ngày
Tổng quan khóa học:
– ECSA/LPT là lớp học cung cấp môi trường thực hành thực dựa trên kinh nghiệm thực tế. Lớp học chỉ tập trung sâu vào Kiểm tra sự xâm nhập và Hack nâng cao.Bao gồm việc kiểm tra ở tất cả cơ sở hạ tầng, các hệ điều hành và các môi trường ứng dụng hiện đại.
– Chương trình Nhà phân tích an ninh, kiểm tra sự xâm nhập của EC-Council (EC-Council’s Certified Security Analyst/LPT) là khóa học về an ninh 5 ngày có sự tương tác cao được thiết kế để giảng dạy cho các chuyên viên an ninh việc sử dụng các phương pháp, các công cụ và công nghệ cao cấp đẻ kiểm tra sự xâm nhập cần thiết để thực hiện các kiểm tra an ninh thông tin tổng thể.
Đối tượng tham gia khóa học: Các nhà Quản trị máy chủ mạng, Quản trị bức tường lửa, Các nhà kiểm tra an ninh, Quản trị hệ thống và Các chuyên viên đánh giá rủi ro.
Nội dung chi tiết:
Module 1:  The Need for Security Analysis
Module 2:  Advanced Googling
Module 3:  TCP/IP Packet Analysis
Module 4:  Advanced Sniffing Techniques
Module 5:  Vulnerability Analysis with Nessus
Module 6:   Advanced Wireless Testing
Module 7:   Designing a DMZ
Module 8:   Snort Analysis
Module 9:   Log Analysis
Module 10:  Advanced Exploits and Tools
Module 11:  Pen Testing Methodologies
Module 12: Customers and Legal Agreements
Module 13:  Rules of Engagement
Module 14:  Penetration Testing Planning and Scheduling
Module 15: Pre Penetration Testing Checklist
Module 16: Information Gathering
Module 17: Vulnerability Analysis
Module 18: External Penetration Testing
Module 19: Internal Network Penetration Testing
Module 20:  Routers and Switches Penetration Testing
Module 21: Firewall Penetration Testing
Module 22:  IDS Penetration Testing
Module 23:  Wireless Network Penetration Testing
Module 24:  Denial of Service Penetration Testing
Module 25:  Password Cracking Penetration Testing
Module 26:  Social Engineering Penetration Testing
Module 27:  Stolen Laptop, PDAs and Cell phones Penetration Testing
Module 28:  Application Penetration Testing
Module 29:  Physical Security Penetration Testing
Module 30:  Database Penetration testing
Module 31:  VoIP Penetration Testing
Module 32:  VPN Penetration Testing
Module 33:  War Dialing
Module 34:  Virus and Trojan Detection
Module 35:  Log Management Penetration Testing
Module 36:  File Integrity Checking
Module 37:  Blue Tooth and Hand held Device Penetration Testing
Module 38:  Telecommunication and Broadband Communication Penetration Testing
Module 39:  Email Security Penetration Testing
Module 40:  Security Patches Penetration Testing
Module 41:  Data Leakage Penetration Testing
Module 42:  Penetration Testing Deliverables and Conclusion
Module 43:  Penetration Testing Report and Documentation Writing
Module 44: Penetration Testing Report Analysis
Module 45: Post Testing Actions
Module 46: Ethics of a Licensed Penetration Tester
Module 47: Standards and Compliance

Các khóa học khác: